Kto sme?

Naše poradenstvo – váš úspech!

Odborným garantom poradenstva je MVDr. Tomáš Mitrík, PhD. ,ktorý pracuje v oblasti krmív a výživy zvierat takmer 40 rokov a jeho syn MVDr. Andrej Mitrík.


Naše poradenstvo čerpá z dlhodobého a neustáleho sledovania vedeckých prác a odborných príspevkov z oblasti výživy akŕmenia hospodárskych zvierat, zvlášť prežúvavcov. Čerpáme aj z dlhoročných praktických skúseností, počnúc od niekoľkoročného pôsobenia a práce priamo vo výrobnej sfére živočíšnej výroby a silážovania, následne cez budovanie a vedenie Strediska riadenej výživy prežúvavcov v Spišskej Novej Vsi, ktoré svojou odbornou úrovňou patrilo k popredným pracoviskám v rámci Českoslovenaka. Skúsenosti z praktického poradenstva a odborného vzdelávania máme teda nielen zo Slovenska ale aj z Českej republiky, Poľskej republiky, mnohých krajín a oblastí Ruska a tiež z ekonomicky najdynamickejšie rozvíjajúcej sa krajiny sveta, z Čínskej ľudovej republiky. Za jeden z našich najväčších medzinárodných úspechov považujeme akceptáciu nášho poradenstva a projektu silážovania lucerny na najväčšej farme produkčných kráv na svete (Čína, 40 000 kráv) a veľký a veľmi intenzívny záujem čínskej odbornej verejnosti o naše poznatky, skúsenosti a publikácie počas jedenástich dvojtýždňových pracovných ciest po Číne.

FeedLab

… viac, než len rozbor krmiva!

Okrem rutinných komerčných rozborov sa v našom agrolaboratóriu venujeme aj cieľavedomej odbornej a špecializovanej práci,ktorej hlavná náplň spočíva v pokusoch zameraných na sledovanie živinového zloženia ale aj produkčného potenciáluobjemových krmív (kukurica, ĎTR, lucerny, trávy) v priebehu vegetačného vývoja v klimaticky postupne meniacich sa silážnychsezónach, z ktorých je v popredí zvlášť MONITORING SILAŽNEJ ZRELOSTI KUKURÍC.

Jedným z našich najrozsiahlejších odborných projektov bolo sledovanie bachorovej stráviteľnosti NDV in vitro, ktoré smevykonali na niekoľkých tisícoch meraní krmív zo Slovenska a z Česka. Výsledkom tohto projektu bola aj kalibrácia prístroja FT NIRS na rutinné meranie tohto dôležitého parametra (bachorová stráviteľnosť NDV – 30 hodnín in vitro), s pomocou ktoréhodnes omnoho presnejšie dokážeme stanoviť energetickú hodnotu krmív. Tento projekt bol v roku 2010 aj súčasťou úspešne obhájenej dizertačnej práce na tému Kvalita objemových krmív.
Ďalšími praktickými výstupmi našej odbornej činnosti sú aj dve bohato ilustrované knižné publikácie:

SILÁŽOVANIE

KVALITA OBJEMOVÝCH KRMÍV, ktorých cieľom nie je len sprostredkovanie odborných teoretických znalostí a poznatkov, ale prepájajú odbornosť a najnovšie poznatky s praktickým využitím a s praktickou aplikáciou priamo vo výrobe. Tieto publikácie boli preložené a úspešne aj prijaté u poľnohospodárskej verejnosti v Česku, Poľsku, Rusku a v krátkej budúcnosti to bude a anglické a čínske vydanie.

V súčasnosti venujeme pozornosť aj produkcii bioplynu a na meranie fermentácie produkcie bioplynu využívame batériu 10 individuálne riadených fermentorov, v ktorých dokážeme dynamicky merať produkciu bioplynu a viaceré ďalšie dôležitéparametre.

Od roku 1984 aktívne využívame výpočtovú techniku v oblasti výživy hospodárskych zvierat. Nielen prepočty a zostavovaniekŕmnych dávok, ale aj bilancovanie výroby a nákupu krmív v súlade s potrebami zvierat a ďalšie modely z tejto oblasti tvorí základňu, na báze ktorej sme pre našich klientov vyvinuli a ďalej rozvíjame vlastnú internetovú aplikáciu TauriNut.

Predstavuje jednoduchú a ľahko ovládateľnú praktickú pomôcku pre efektívne riadenie výživy prežúvavcov. Základným a najdôležitejším cieľom aplikácie je hľadanie a dosahovanie ekonomicky čo najefektívnejšej výroby kravského mlieka s využitím cenovo a živinovo najvýhodnejších zdrojov kŕmnych komponentov. Samozrejme za podmienok súčasného naplnenia fyziologických potrieb zvierat. Aplikácia je prostredím, kde sa stretajú a konštruktívne doplňujú činnosti a potreby riadiacich manažérov poľnohospodárskych spoločností s ich ekonómami ale súčasne aj so zootechnikmi, agronómami, a taktiež s odbornými výživárskymi poradcami. Takto sa vytvára konštruktívne prostredie pre komplexnú spoluprácu všetkých zainteresovaných a zjednocuje sa komunikácia do jedného systému. Aplikácia je prakticky využívaná nielen na Slovensku ale aj v Českej republike, kde okrem používania priamo vo výrobnej praxi slúži aj ako výukový program pre študentov Českej zemědelskej univerzity v Prahe, študentov Mendelovej univerzity v Brne a na viacerých stredných odborných poľnohospodársky zameraných školách. Z hľadiska priameho dopadu a vplyvu na výživu zvierat je dôležité, že aplikácia pracuje s najnovšími odbornými poznatkami, medzi ktoré patrí aj aktívne využívanie a sledovanie frakcií bielkovín a sacharidov, čo predstavuje dôležitý a účinný nástroj nielen z hľadiska produkcie mlieka ale aj z hľadiska zdravia zvierat.