Služby

Našim primárnym cieľom sú komplexné rozbory a hodnotenie
čerstvých aj silážovaných objemových krmív, jadrových krmív
a kŕmnych zmesí, ale aj substrátov pre bioplynové stanice.

 1. zelené krmivá
 2. siláže
 3. TMR
 4. koncentrované krmivá
  • kŕmne zmesi pre HD, ošípané, hydinu a iné hospodárske zvieratá
  • jadrové krmivá
 5. substráty pre bioplynové stanice (meranie produkce bioplynu vo fermentoroch)
 6. výkaly
 7. hnojivá (umelé aj organické)
 8. stanovenie mykotoxínov
 9. ďalšie iné rôzne krmivá pre zvieratá

NAŠE PREDNOSTI SÚ VAŠE VÝHODY

 • RÝCHLOSŤ
 • PRESNOSŤ
 • KOMPLEXNOSŤ
 • KOMPETENTNOSŤ
 • SERVIS A PODPORA

KRMOVINÁRSKE AGROLABORATÓRIUM PRETO, LEBO …

 • našim primárnym cieľovým zameraním sú KRMIVÁ, a to zvlášť OBJEMOVÉ KRMIVÁ
 • sústreďujeme sa na širokú škálu dôležitých živinových parametrov a charakteristík krmív, ale tiež aj na najnovšie moderné metódy a postupy
 • našim cieľom je čo najpodrobnejšie a najdôslednejšie charakterizovať a komplexne vyjadriť kvalitu krmív
 • výsledky chemických a fyzikálnych meraní vyjadrujeme tiež aj v reči praktikov t.j. vo vyjadrení produkčnej účinnosti krmív
 • k výsledkom rozborov pripájame aj kvalifikovaný a kompetentný odborný komentár
 • náklady na krmivá predstavujú kľúčovú nákladovú položku v živočíšnej výrobe a sú významným nástrojom intenzifikácie výroby
 • analýzy vykonávame v čo najkratšom čase (aj do 24 hod.), pretože vieme, že rýchlosť je úplne nevyhnutná pre ich praktickú a operatívnu aplikáciu
 • ponúkame našim klientom aj odbornú podporu a kvalitné vzdelávanie prepojené s výrobnou praxou

PONÚKAME VÁM …

 • RÝCHLE A KOMPETENTNÉ ROZBORY KRMÍV DO 24 – 48 HODÍN
 • POMOC PRI ODBERE A DOPRAVE VZORIEK
 • PORADENSTVO, KONZULTÁCIE A VZDELÁVANIE VO VÝROBE A VYUŽÍVANÍ OBJEMOVÝCH KRMÍV, V ORGANIZÁCII A RIADENÍ SILÁŽOVANIA, V PLÁNOVANÍ A BILANCOVANÍ POTRIEB KRMÍV
  VO VÝŽIVE HOVÄDZIEHO DOBYTKA A OVIEC
 • PROGRAMOVÉ APLIKÁCIE PRE SLEDOVANIE VEGETAČNÉHO VÝVOJA A SILÁŽNEJ ZRELOSTI KRMOVÍN A EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI PRODUKCIE MLIEKA
 • KOREKTNÚ A DISKRÉTNU SPOLUPRÁCU


KVALITNÝ A CIEĽAVEDOME ZAMERANÝ ROZBOR KRMIVA
NEPREDSTAVUJE NÁKLAD, ALE INVESTÍCIU,
KTORÁ SA SPRÁVNYM POUŽITÍM URČITE ZHODNOTÍ

… praktický život …

Pravidelné a systematické rozbory krmív a monitorovanie ich živinového zloženia, ale aj fermentačných parametrov sú nevyhnutnou súčasťou všetkých systémov pre dosahovanie vysokej a efektívnej produkcie mlieka a pre súčasné zachovanie čo najvyššej úrovne zdravia vysoko produkčných kráv.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach nás bez obáv kontaktujte.