SILÁŽE – hodnotenie živinovej a fermentačnej kvality

SILÁŽE – hodnotenie živinovej a fermentačnej kvality

Výroba siláže predstavuje zložitý biologický proces, ktorého cieľom je vyrobiť konzervované objemové krmivo, hlavne na zimné kŕmne obdobie. Pre efektívnu živočíšnu produkciu potrebujeme v maximálne možnej miere zachovať živinové parametre krmiva a konzervačný proces nesmie narušiť dietetické charakteristiky krmiva. To, či sme vytýčený cieľ dosiahli, zisťujeme pomocou chemického rozboru krmiva. Pre použitie nameraných hodnôt v praktickom kŕmení potrebujeme kompetentnú interpretáciu a prepočet výsledkov analýz na výživárske ukazovatele a parametre. Pre rozhodovanie o nákupe krmiva alebo pre porovnanie dvoch či viacerých krmív potrebujme taktiež prehľadný a primerane kompetentný systém. Porovnať krmivá vo všetkých analyzovaných parametroch a na základe toho prijať rozhodnutie nie je vôbec jednoduché. Na tento účel slúžia hodnotiace systémy, ktoré interpretujú výsledky rozborov do prehľadného systému kvalitatívnych tried.