krmovinárske laboratórium

 
 

Aktuálny základný cenník služieb

Stiahnuť ponúkané balíčky rozborov.
Pri uzatvorení zmluvných vzťahov o pravidelných rozboroch vám ponúkame zaujímavé zľavy. Informujte sa o aktuálnych cenách. Radi vam poslúžime! Naše kontakty nájdete tu.


 

Analýzy a rozbory, ktoré ponúkame

Naše laboratórium vám ponúka nasledujúce služby, ktoré možete využiť pre efektívnu analýzu krmív a získanie kompetentných rozborov.

 


 

sušina

Každé krmivo môžeme rozdeliť na vodu, ktorá je z hľadiska výživnej hodnoty "prázdna" a na sušinu, ktorá je zložená zo živín, ktoré sú stráviteľné alebo nestráviteľné. Výživná hodnota krmiva má však svoje jadro práve v sušine.

NL - dusíkaté látky

Bielkoviny sú zložené hlavne z dusíkatých látok, takže tento parameter je základným v hodnotení bielkovinovej hodnoty krmiva.

tuk

Živinou s najkoncentrovanejšou energiou je práve tuk. Zvlášť objemové krmivá ho neobsahujú veľa, ale aj tak má významný podiel na energetickej hodnote krmiva.

popol

Minerálne látky sú koncentrované v popole. Aj keď nemajú energetickú hodnotu sú veľmi dôležitou súčasťou výživy zvierat. V silážach cez tento parameter môžeme kvalifikovane odhadnúť prípadné znečistenie siláže pôdou.

hrubá vláknina

Hrubá vláknina sa používa už viac ako sto rokov, aj keď sa metódy jej stanovovania čas od času modifikovali. Dnes zohráva ešte pomerne významný parameter vo výžive monogastrických zvierat (hydina a ošípané), avšak u prežúvavcov je jednoznačne prekonaná aj preto, lebo nevyjadruje dostatočne objemovosť krmiva, ktorá je pre tieto zvieratá nevyhnutnou súčasťou ich výživy.

NDV (samostatne bez stráviteľnosti)

Neutrálne detergentná vláknina (NDV) je zložka krmiva, ktorá sa skladá z hemicelulózy, celulózy a prakticky nestráviteľného lignínu. Svojim väčším alebo menším podielom v krmive dáva mu väčší alebo menší charakter objemovosti. Je dôležitou súčasťou, bez ktorej prežúvavce nedokážu prežúvať a principiálne limituje príjem sušiny.

NDV a bachorová stráviteľnosť NDV

Stráviteľnosť NDV rozhoduje zásadne nielen o energetickej hodnote objemových krmív. So stúpajúcou stráviteľnosťou NDV stúpa aj príjem sušiny, čo je základom pre efektívnu produkciu zvlášť kravského mlieka.

štrukturálna NDV v časticiach krmiva nad 8mm

Podmienkou dobrej a správnej funkcie predžalúdkov je štrukturálna vláknina. Časté problémy s nízkou tučnosťou mlieka ale aj iné produkčné onemocnenia majú svoj pôvod v nedostatku tohto parameru.

ADV

Acido detergentná vláknina (ADV) je tvorená celulózou a lignínom. Má priamy vplyv na chutnosť a krehkosť objemových krmív, takže ovplyvňuje príjem sušiny ale limituje aj motorickú funkčnosť bachora.

škrob (samostatne)

Škrob patrí po tukoch k najenergetickejšej zložke krmív. Vo výžive zvierat je teda dôležitým nosičom energie, ale súčasne u prežúvavcov je aj rizikovým faktorom, pretože vo vyšších dávkach negatívne ovplyvňuje bachorovú fermentáciu.

škrob (vo frakciách)

V zasilážovanej kukurici je temer vždy väčší alebo menší podiel kukuričného zrna. Miera mechanického narušenia týchto zŕn je limitom využitia tejto energetickej živiny v tráviacom trakte. Bez tohto parametru nemôžeme hovoriť o úplnom a dostatočnom poznaní reálne využiteľnej energetickej hodnoty.

pH

Hodnota pH a obsah sušiny podmieňujú stabilitu siláže. Tento parameter hovorí aj o úspešnosti silážneho konzervačného procesu.

organické kyseliny

Pre presnejšie a podrobnejšie poznanie priebehu silážnej fermentácie sú organické kyseliny dôležitým ukazovateľom, ktorý súčasne naznačuje aj stav v oblasti zdravotnej nezávadnosti krmiva.

amoniak

Rozvoj nežiaducich mikroorganizmov v siláži počas fermentácie alebo počas jej dlhodobého skladovania má za následok neúmernú mieru rozkladu bielkovín. Amoniak je priamym indikátorom miery narušenia bielkovín hlavne v silážach.

Ca, P, Mg, K, Na (makroprvky)

Vápnik, fosfor, horčík, draslík a sodík sú základnými minerálmi, ktoré nazývame makroprvky. Sú neoddeliteľnou súčasťou racionálnej a efektívnej výživy a následne aj produkcie, reprodukcie a zdravia hospodárskych zvierat..

cukry

Spolu so škrobom, organickými kyselinami a niektorými ďalšími živinami predstavujjú skupinu neštrukturálnych sacharidov. Vodorozpustné cukry sú základnou živinou pre silážne mikroorganizmy a rozhodujú o efektívnosti ich fermentácie v silážnom procese. Podobnú úlohu zohrávajú aj vo vzťahu k bachorovej mikroflóre.

denzita sušiny v siláži

Miera utlačenia silážovanej hmoty je jedným zo základných východísk pre úspešný priebeh fermentačného procesu v siláži.Túto mieru veľmi výstižne charakterizuje množstvo sušiny v jednotke objemu a to je práve denzita sušiny v siláži.

NEL - výpočet na základe stráviteľnosti NDV

Výpočet energetickej hodnoty objemových krmív s používaním parametru hrubej vlákniny a jej koeficientu stráviteľnosti je často nepresné. Využitie NDV a jej bachorovej stráviteľnosti v procese výpočtu (odhadu) energetickej hodnoty vedie k vyššej presnosti a je základňou pre efektívne zostavenie kŕmnych dávok pre prežúvavce, zvlášť dojnice.

Zoznam služieb